Αρχική σελίδα » Δομή » Συντονιστική Επιτροπή

Αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας

-Άννα Χριστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας

-Καθηγήτρια Φρόσσω Μόττη-Στεφανίδη

-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική (Λίσσυ) Κανελλοπούλου

-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Οικονόμου