Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.04.2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-22

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Ψυχολογία". 

Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας (ενιαίο σκαναρισμένο αρχείο σε μορφή pdf) ηλεκτρονικά από 09/4/2021 έως και 7/5/2021 στο ακόλουθο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας: aitiseis@psych.uoa.gr

 Οι συστατικές επιστολές, προς διευκόλυνση των υποψηφίων λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα σταλούν ξεχωριστά από τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της χώρας απευθείας στο e-mail του κ. Χρήστου Μπαλίκου (xbalikos@psych.uoa.gr). Όσοι τις είχαν ήδη σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και υπογεγραμμένο τον φάκελο από τον αποστολέα, θα μπορούν να τις υποβάλουν μόνο με ΑΠΛΟ ταχυδρομείο (όχι συστημένο) για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 7η Μαΐου 2021 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (υπόψη κ. Χρήστου Μπαλίκου) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277965 - 2107277848.