Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.03.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-24

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Ψυχολογία".

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας (ενιαίο σκαναρισμένο αρχείο σε μορφή pdf) ηλεκτρονικά από 27/03/2023 έως και 27/04/2023 στο ακόλουθο e-mail: eprotocol.uoa.gr. Στο πεδίο των αιτήσεων θα επιλέξετε: (05) «Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών».
Οι συστατικές επιστολές, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, με πρωτότυπη (ή ηλεκτρονική) υπογραφή και σφραγίδα τμήματος, μπορούν να σταλούν ξεχωριστά από τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της χώρας ή των αντίστοιχων γραμματειών απευθείας στο e-mail του κ. Χρήστου Μπαλίκου (xbalikos@psych.uoa.gr). Όσοι/ες τις είχαν ήδη σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη (ή ηλεκτρονική) υπογραφή και υπογεγραμμένο τον φάκελο από τον αποστολέα, θα μπορούν να τις υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους στην γραμματεία του τμήματος Ψυχολογίας ή μόνο με ΑΠΛΟ ταχυδρομείο (όχι συστημένο) για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 4η Μαΐου 2023 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (υπόψη κ. Χρήστου Μπαλίκου) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277965 - 2107277848.