Αρχική σελίδα » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι » Υποτροφίες

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια θα χορηγούνται υποτροφίες με τη μορφή μερικής ή πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα ενός ή περισσοτέρων εξαμήνων σε συγκεκριμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία (εξαμηνιαία ή ετήσια) επιλέγονται από την Επιτροπή του Π.Μ.Σ, η οποία συνεκτιμά τα παρακάτω κριτήρια:

-  Επίδοση στις εισαγωγικές ή/και εξαμηνιαίες εξετάσεις

-  Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς

-  Οικονομική κατάσταση του φοιτητή

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Ψυχολογίας καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του Τμήματος Ψυχολογίας.